İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü
01 Temmuz 2022


GÖREVLERİ

 1- İldeki kurum ve kuruluşların performansa dayalı ek ödeme uygulamalarını takip etmek ve gerektiğinde istatistikleri Bakanlığa ulaştırmak veya ulaştırılmasını sağlamak,

2- İlde memnuniyet anket çalışmalarını koordine etmek,  gerektiğinde anketleri yapmak veya yaptırmak; gereği halinde yapılan anketlere ilişkin inceleme ve değerlendirme işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak üzere ''anket değerlendirme komisyonu'' oluşturmak,

3- İldeki kurumları ''hizmet kalitesi standartları'' çerçevesinde değerlendirmek; Yönerge ile belirlenen ölçüt / standartları kurum ve kuruluşlar için takip etmek ve değerlendirmek,

4- İl Sağlık Müdürü adına kurum ve kuruluşların kalite yönetimi uygulamalarının izlenmesi,  değerlendirilmesi ve koordinasyonu görevini yürütmek,

5- İldeki kurum ve kuruluşlarda kalite yönetimi uygulamalarının desteklenmesi ve geliştirilmesi için çalışmalar yapmak, bu konudaki uygulamaların yaygınlaşmasını sağlamak,

6- Kalite yönetim sistemi çalışmalarına başlayacak diğer kamu sağlık kurumlarına önderlik etmek,

7- Kurum ve kuruluşlardan gelen formları incelemek, değerlendirmek ve Bakanlığa göndermek,

8- İl genelindeki kurum ve kuruluşların kalite yönetimi uygulamalarındaki gelişmelerini, bilgi ve birikimlerini paylaşmalarını sağlamak üzere toplantılar organize etmek, toplantı raporlarının tutulmasını sağlamak,

9- Görevleri dâhilinde seminer, konferans gibi etkinliklere katılmak, güncel ve mesleki yayınları izlemek ve ilgili yerlere duyurmak,

10- Başkanlıkça görevlendirilecek Değerlendiricilere gerekli desteği sağlamak ve yapılacak çalışmalara katılmak,

11- İldeki Acil Sağlık Hizmetlerini, ''112 Hizmet Kalite Standartları'' çerçevesinde değerlendirmek,

12- İldeki tüm kurum ve kuruluşların değerlendirme verilerini Kurumsal Performans ve Kalite Web Sistemine girerek başkanlığa iletmek,

13- Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme Yönergesi doğrultusunda oluşturulması istenen Komisyonlara katılmak,

14- ''TSM Değerlendirme Klavuzu'' doğrultusunda gerekli verileri ilgili birimlerden toplamak, analizini yapmak ve sonuçlarını tablo üzerinde Döner Sermaye Komisyonuna iletmek,

15-  Bürokrasinin azaltılması ve idari basitleştirme konusunda ilgili mevzuatlar doğrultusunda çalışmaları yürütmek,

a- Sağlık Müdürlüğü Şube/Birimlerinin Kamu Hizmet Envanteri ve Kamu Hizmet Standartlarının oluşturulması

b- Sağlık Grup Başkanlıkları Kamu Hizmet Envanteri ve Kamu Hizmet Standartlarının oluşturulması

c- Aile Hekimleri Kamu Hizmet Envanteri ve Kamu Hizmet Standartlarının oluşturulması

d- Hastane ve Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinin Kamu Hizmet Envanteri ve Kamu Hizmet Standartlarının  oluşturulması

16- Kamu Hizmet Envanteri ve Kamu Hizmet Standartlarının güncelliğinin sağlanarak kurumların ve Sağlık Müdürlüğü'nün web sayfasında yayınlanmasını sağlamak,

  • Kamu Hizmet Envanteri ve Kamu Hizmet Standartları ile ilgili tablo ve bilgileri mevzuat doğrultusunda Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığına e-posta veya resmi yazı ile göndermek.

  • Kamu Hizmet Envanteri bilgilerinin Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığında ''Kamu Hizmet Envanteri Veri Giriş Programına'' Sağlık Müdürlüğü veri girişlerini yapmak ve kurumlar tarafından veri girişi yapılmasını sağlamak,

  • Kamu Hizmet Envanteri ve Kamu Hizmet Standartları ile ilgili tablo ve bilgileri mevzuat doğrultusunda uygunluğunun kontrolü sağlamak, ''Bürokrasinin Azaltılması ve İdari Basitleştirme Çalışmaları Denetleme Formu'' doğrultusunda denetlemek,

17- Koordinatörlük bünyesinde arşiv oluşturmak.