Uzm.Dr. Halim KAYSADU Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı
20 Ekim 2021Uzman Dr. Halim KAYSADU
Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı